1 กุมภาพันธ์ 2554

การเลี้ยงหมู


รายละเอียดเพิ่มเติม Click here ?

การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน


รายละเอียดเพิมเติม Click here ?

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองการเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีประโยชน์พอสรุปได้ดังนี้

1. เกษตรกรได้มีเนื้อไก่และไข่ไก่กินเป็นอาหารเพิ่มโปรตีน ซึ่งทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ทำ ให้เด็กเติบโตเร็วและช่วยบำ รุงสมองให้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดมีประโยชน์พอสรุปได้ดังนี้

1. เกษตรกรได้มีเนื้อไก่และไข่ไก่กินเป็นอาหารเพิ่มโปรตีน ซึ่งทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ทำ ให้เด็กเติบโตเร็วและช่วยบำ รุงสมองให้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด. เกษตรกรได้มีเนื้อไก่และไข่ไก่กินเป็นอาหารเพิ่มโปรตีน ซึ่งทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ทำ ให้เด็กเติบโตเร็วและช่วยบำ รุงสมองให้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด

2. เพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร โดยแทนที่จะต้องเสียเงินไปซื้อเนื้อไก่และไข่ไก่มากิน ก็สามารถเอาเงินนั้นเก็บไว้ซื้อสิ่งอื่น ๆ ที่จำ เป็น และหากเลี้ยงไว้จนเหลือกินแล้วก็สามารถนำ ไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร โดยแทนที่จะต้องเสียเงินไปซื้อเนื้อไก่และไข่ไก่มากิน ก็สามารถเอาเงินนั้นเก็บไว้ซื้อสิ่งอื่น ๆ ที่จำ เป็น และหากเลี้ยงไว้จนเหลือกินแล้วก็สามารถนำ ไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วย

More detail ?

การทำไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชใช้แล้ว

พลังงานทดแทน
ไบโอดีเซล
( biodiesel) เป็นสารอินทรีย์จำพวกโมโนอัลคิลเอสเตอร์
(
Monoalkylesters)ผลิตได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น ( transesterification)
โดยการทำปฏิกิริยากันระหว่างนำมันพืช
เช่น เมทานอล หรือ เอทานอล และใช้สารเร่งปฏิกิริยาซึ่งส่วนใหญ่
จะใช้สารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ผลพลอยได้จากปฏิกิริยา คือ
กลีเซอรอลซึ่งสามารถนำไปทำสบู่ได้
/ไขมันสัตว์ กับแอลกอฮอล์
การผลิต
ไบโอดีเซล สามารถผลิตได้จากน้ำมันพืชใหม่ หรือ
น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันพืชทอดปาท่องโก๋ ทอดไก่ หากใช้
น้ำมันพืชที่ผ่านการทอดมาแล้ว จะต้องกรองเศษอาหารออกก่อน
ส่วนข้อดีมีอยู่หลายประการ คือ ราคาถูก
( ลิตรละ 0 10 บาท )หาง่าย และช่วยลดปัญหาเรื่องขยะและมลพิษทางน้ำ
More detail ?

การทำไร่นาสวนผสม

การเกษตรของไทยในอดีตเป็นการทำการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยอาศัย
ความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จึงไม่ค่อยจะพบปัญหามากนัก แต่ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอแก่การบริโภค
ของประชากรและเพื่อการส่งออกเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศ จึงทำให้การทำการเกษตร
ในปัจจุบันประสบปัญหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดความสมดุลทางธรรมชาติ
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งด้านการตลาดซึ่งนับวันจะแปรปรวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
จากปัญหาดังกล่าว การทำ ไร่นาสวนผสมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกรที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต
โดยการทำการเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อเพิ่มระดับรายได้ สามารถหมุนเวียนการใช้
ทรัพยากรในไร่นาได้มากขึ้น สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศเกษตร
ของชุมชนดีขึ้น เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในการที่จะประกอบ
อาชีพการเกษตรต่อไป
More detail?

คู่มือดำเนินงานปลูกหญ้าแฝก

การที่หญ้าแฝกถูกนำมาใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องมาจากมีลักษณะ
เด่นหลายประการ ดังนี้
1.
มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ไม่แผ่ขยายด้านข้าง
2.
มีการแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก
3.
หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี
4.
ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดทำให้ควบคุมการแพร่ขยายได้
5.
มีใบยาว ตัดและแตกใหม่ง่ายแข็งแรงและทนต่อการย่อยสลาย
6.
ระบบรากยาว สานกันแน่นและช่วยอุ้มน้ำ
7.
บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์
8.
ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ดีทนทานต่อโรคพืชทั่วไป9.
More detail?
ส่วนที่เจริญต่ำกว่าผิวดิน ช่วยให้อยู่รอดได้ดีในสภาพต่าง ๆ

การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

ผักตบชวา
คลอง บึง จะเคลื่อนสู่แม่น้ำสายใหญ่ ในช่วงที่มี
น้ำหลาก ประมาณกันว่าผักตบชวาในแหล่งน้ำต่างๆ
รวมแล้วปีละไม่น้อยกว่า
สัญจรไปมาทางน้ำเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นที่อยู่อาศัย
ของ งู หนู และยุง ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำลดจำนวนลงมาก
เนื่องจากมีอากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ
เป็นไม้น้ำล้มลุกหลายฤดู และเป็นวัชพืชที่มีอยู่ทั่วไปตาม ห้วย หนอง2 ล้านตัน จึงกีดขวางต่อการ
ผักตบชวา
เป็นจำนวนมาก สามารถดูดซับเอาแร่ธาตุอาหารที่ปะปนอยู่กับตะกอนในน้ำมาไว้ในส่วนต่างๆ
ของลำต้น ฉะนั้นเมื่อสลายตัวเป็นปุ๋ยหมัก ก็จะได้แร่ธาตุอาหารพืชสูงตามไปด้วย
มีระบบรากฝอย
ผักตบชวา
สารตัวเร่ง เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี หรือเชื้อจุลินทรีย์ผสมลงไป ผักตบชวาจึงนับว่าเป็น
วัชพืชน้ำชนิดหนึ่ง ที่เกษตรกรสมควรนำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก
จะเน่าเปื่อยผุผังเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็วถ้าหากมีการเพิ่มMore detail ?
Code by : paid web directory