20 มกราคม 2554

การเลี้ยงปลากดเหลือง


ปลากดเหลือง

(Mytus nemurus, Cuv & Val) เป็นปลานํ้าจืดพื้นบ้านที่ไม่มีเกล็ดของไทย พบแพร่กระจายกว้างขวางในแหล่งนํ้าธรรมชาติ ตลอดจนอ่างเก็บนํ้าและเขื่อนต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณปากแมน้ำเป็นน้ำกร่อย ปจัจบันปลากดเหลืองเป็นปลาน้ำ จืดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรสนใจทำการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง เกษตรกรจะนิยมเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังและในบ่อดินที่เคยเลี้ยงกุ้งกุลาดำ มาก่อน ปลากดเหลืองจัดว่าเป็นปลาชั้นดีในท้องตลาด จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ปลากดเหลืองจึงเป็นปลาอีกชนิดหนึ่ง ที่คาดว่าจะเป็นปลาที่มีความสำ คัญทางเศรษฐกิจมากในอนาคตและมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Code by : paid web directory